தமிழ்     English

TNSMART - பல்வகை பேரிடர் தாக்குதல்களை முன்னதாக மதிப்பீட்டு எச்சரிக்கை வழங்குதல் மற்றும் அவசரக்காலங்களில் உருவாகும் சூழ்நிலைகளை கண்காணித்து அதற்கு ஏற்ப செயல்பட யுக்திகளை திட்டமிட்டு வழங்கும் அமைப்பு
நீர்த்தேக்கங்களின் விவரங்கள்

இன்றைய நீர்த்தேக்கங்களில்
நீர்மட்ட அளவு