தமிழ்     English

TNSMART - பல்வகை பேரிடர் தாக்குதல்களை முன்னதாக மதிப்பீட்டு எச்சரிக்கை வழங்குதல் மற்றும் அவசரக்காலங்களில் உருவாகும் சூழ்நிலைகளை கண்காணித்து அதற்கு ஏற்ப செயல்பட யுக்திகளை திட்டமிட்டு வழங்கும் அமைப்பு.


Modules in TNSMART:

தயார்நிலை
 தரவுத்தளம் - பேரிடர் அபாயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான புவியில் தகவல் அடுக்குகள், வானிலை மற்றும் நீர்நிலை விவரங்கள்,பாதிக்க படக்கூடிய இடங்களின் விவரங்கள், முந்தைய பேரிடர் களங்களில் ஏற்பட்ட சேதங்களின் விவரங்கள்.
 

 தொடக்கநிலை - அபாயகரமான சூழ்நிலை, பேரிடராக மாறுவதற்கான மதிப்பீடுகள்

 

 Hazard Forecast-  Integration of various hazards forecasts at various time scales from short term to seasonal forecast (e.g. weather forecast from IMD and other global sources) from various sources and tsunami alerts from INCOIS, to access its potential impacts for preparing operational users to respond (Short, medium and long term) and policy making

 

 விளைவின் முன்னறிவிப்பு - பேரிடர் தாக்கத்தின் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலான கணிப்பு

 

 ஆலோசனை - நிர்வாக ரீதியிலான அலுவலர்கள் மற்றும் பயனர்களுக்கான அறிக்கை தயாரித்தல்.

 
மீட்பு மற்றும் நிவாரணம்

 தொடர்பு - அபாயகரமான நிலைமைகுறித்த விவரங்களை பொதுமக்களுக்கு மின்னஞ்சல் குறுந்தகவல் அலாரங்களுடன் கூடிய பயன்பட்டு செயலி, சமூக ஊடகங்கள் மூலம் ஆபத்தை தெரியப்படுத்தும் வலைத்தளம்.

 

 திட்டமிடல் மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகள் - குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்படும் அபாயங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்க உத்திகளைத் தயாரித்தல் மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.

 

 அவசர அழைப்பு பதிவேடு - அவசர அழைப்பு மற்றும் தகவல்களை பதிவுசெய்து, சம்பந்தப்பட்ட மையத்திற்கு அனுப்புதல்.

 

 எச்சரிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு - வழிமுறைகள் மூலம் பேரிடர் அழைப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கை அழைப்புகள் மீது எடுக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு நடவடிக்கை.

 
தடுப்பு மற்றும் தணித்தல்

 கண்காணிப்பு இடர் குறைப்பு - கண்காணிப்பு மற்றும் இடர் குறைப்புக்கான கொள்கை நிலை முடிவுகளை செயல்படுத்த எடுக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் ஆண்டுதோறும் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

 

 செயல்திறன் தணிக்கை - TNSMART இன் அனைத்து Module மற்றும் ஆண்டுகான செயல்திறன் தணிக்கை அடிப்படையில் மேம்படுத்துவதற்கான அமைப்பு.


The salient features of TNSMART are as follows:

Web Application:

  • Empower policymakers, operational users, and communities with all disaster related information in a user-friendly and web-based integrated platform.
  • Systematically archive datasets and analyse the datasets using descriptive, predictive, and prescriptive analytics functionalities.
  • Super impose historically identified vulnerable locations and forecast to assess the forecast-based risk.
  • Visualize threats of anticipated disaster risks and formulate tailor-made user-specific advisories.
  • Plan emergency response actions such as resource allocation, preposition response force and materials based on the anticipated risk.
  • Receive emergency needs and complaints related to disasters along with photos from the public through the mobile application, and the same will be registered, forwarded to concerned officers for action, and track the action taken on complaints.
  • Track risk reduction activities for monitoring the dynamically changing risk for fine-tuning the system and guiding policy decisions for DRR.
  • Monitors the achievement of long-term goals of the State, which are consistent with the key priority areas set-forth in Sendai Framework and Tamil Nadu State Disaster Management Perspective Plan 2018-2030 for improved decision-making pertaining to disaster risk reduction.

Mobile Application linked with web application:

  • Alert field level functionaries and community via mobile application on potential disaster risks and necessary preparedness measures and also receive feedback on the accuracy and reliability of alerts provided.
  • Utilize a unique alarm system during emergencies that can send an alarm, even if the mobiles are in silent mode, and the alarm stops only after the alert is viewed by the user to ensure timely dissemination of early warning information to minimize loss of lives during life threatening disasters like Tsunami.