தமிழ்     English

Basin wise data dated 03-Dec-2021
கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
0 1 - 25 25 - 50 50 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100